Ϫ Leasing.XMC.pl » Leasing Finansowy Kapitał Firma Zyski Formy Leasingowe Opisy Leasingu!

LEASING.XMC.PL

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie

:: Szansę rozwoju leasingu w polskich przedsiębiorstwach

Od kilku lat rozwija się w Polsce nowe zjawisko gospodarcze leasing, który robi zawrotną karierę.
Pomimo, że z leasingiem zetknęły się już firmy polskie, ciągle daje się zauważyć nie dostateczną wiedzę na jego temat.
Leasing jest jedna z możliwości finansowania inwestycji i w pewnych sytuacjach może okazać się najkorzystniejszą formą, natomiast w innych sytuacjach decyduje o skorzystaniu z leasingu nie byłby optymalne.

Szansę rozwoju leasingu są duże, dlatego o powodzeniu instytucji leasingu decyduje między innymi następujące cechy:
stworzenie dodatkowego źródła finansowania zewnętrznego;
uzyskania możliwości korzystania z prawa własności przedmiotów, głównie środków produkcji bez konieczności ich nabywania;
dobre zabezpieczenie finansującego transakcją przez zapewnienie mu prawa własności przedmiotów leasingu;
zwolnienie znacznej części środków kapitałowych leasingobiorcy przeznaczonych w razie nie korzystania z leasingu na zakup środków produkcji
korzyść dla firm leasingowych pozwalająca na podstawie umów leasingowych osiągnąć znaczne zyski i korzystnie lokować kapitał
w warunkach stabilnej gospodarki uzyskanie oszczędności podatkowych.

Koncepcja leasingu opiera się na założeniu, że podmiot leasingu ( głównie w postaci środków produkcji ) zapewnia zysk użytkownikowi, a nie właścicielowi.

W związku z tym właściciel ( leasingodawca ) spodziewa się, że użytkownik
( leasingobiorca ) poprzez wystarczający obrót środkami produkcji pozyskanymi w ramach leasingu osiągnie dochód, z którego pokryje czynsz, tj. opłatę leasingową i tym samym zapewni zysk zarówno sobie jak i leasingodawcy.

Możliwości realizacji tej koncepcji tj. leasingu jako sposobu na finansowanie inwestycji dla przedsiębiorstw, są głównie uwarunkowane rozwiązaniami systemu podatkowego oraz przyjętymi zasadami amortyzowania środków trwałych.

Prawo do stosowania przyspieszonej amortyzacji jest tu rozwiązaniem pożądanym m.in. z tego względu, że pozwala w początkowych latach intensywnej pomniejszyć z amortyzacji wielkość zasobów podlegających opodatkowaniu przez co przedsiębiorstwa opóźniają płacenie podatków i osiągają lepsze wyniki.

Motywacje wynikające z ulg podatkowych związanych z nabywaniem dóbr inwestycyjnych często kierowane do przedsiębiorstwa nie mogą być przez nie zdyskontowane , ponieważ przejściowo nie osiągają one zysku lub osiągają zysk niższy od tego, który pozwoliłby im korzystać z ulgi podatkowej, bądź też inwestują tak intensywnie, ze sumą możliwych do osiągnięcia ulg przewyższa zysk netto.

Wówczas w takich okolicznościach dochodzi do uzasadnianego i wzajemnie korzystnego. Kojarzenie interesów przedsiębiorstw osiągającego zyskiem, zasobnego w środki i poszukującego osłony podatkowej dla swych zysków z przedsiębiorstwem rozwijającym się i zainteresowanym użytkownikiem ?środków trwałych, a nie mogących” ?skonsumować” korzyści, podatkowych związanych z zakupem dóbr inwestycyjnych.

Tym bardziej to drugie przedsiębiorstwo najczęściej na wówczas problem zdobycie środków na inwestycje a w przypadku zakupu zmuszone jest do zaciągania kredytu inwestycyjnego.

Tak więc pierwsze z tych przedsiębiorstw ( zazwyczaj jest to bank lub należąca do banku firma leasingowa ) nabywa aktywa, które stają się przedmiotem leasingu. Staje się wówczas leasingodawcą, drugie z przedsiębiorstw staje się ich użytkownikiem.

Niektóre z osiągniętych korzyści podatkowych leasingodawca może przekazać leasingobiorcy np. poprzez odpowiednio niższe stawki, złagodzone warunki leasingu, a część zatrzymuje jako korzyść dla siebie, osiągając w sumie wynik finansowy lepszy niż by osiągnął w przypadku udzielania kredytu ( poprzez świadczenie leasingu bank staje się właścicielem różnego rodzaju wyposażenie, które dla funkcjonowania banku nie jest potrzebne.
Jeżeli została zawarta transakcja, która dotyczy tego samego obszaru podatkowego, to jej skutek jest dla władz fiskalnych w zasadzie neutralny, gdyż ulgi podatkowe przysługują i tak z mocy prawa, a zmienia się jedynie ich adresat.

Umowy leasingowe mogą zatem przyznawać prawo do amortyzowania zarówno leasingodawcy jak i leasingodawcy.

Przedstawione powyżej uwarunkowania, przesądzają zainteresowanie tą formą inwestowania i pozyskiwania kapitału rzeczowego, są charakterystyczne głównie dla krajów wysoko rozwiniętych.

W Polsce, podobnie jak w krajach mniej rozwiniętych, w pobudzaniu zainteresowani leasingiem mniejszą rolę odgrywają rozwiązania w zakresie amortyzacji środków trwałych.

Na etapie transformowania systemu funkcjonowania gospodarki i związanych z tym potrzeb restrukturyzacyjnych dwa wspomagające się w pobudzaniu rozwoju elementy, tj. amortyzacja i ulgi podatkowe, traktuje się jako alternatywne.

Tymczasem preferuje się pozyskiwanie środków na rozwój głównie poprzez:
przyspieszona amortyzację;
odejście od inwentaryzacji ulg podatkowych.

Zwolennicy tej opcji jej walory postrzegających w tym, że:
podatnik sam ma możliwość podjęcia racjonalniej decyzji i inwestowania jedynie wówczas, kiedy będzie miał szansę osiągnięcia w związku z tymi inwestycjami dodatkowymi dochodami
poprzez zastąpienie ulg podatkowych przyśpieszoną amortyzację się również destabilizacji systemu, podatkowego ( okresowych zmian priorytetów ). Ułatwia to podejmowanie długo fachowych decyzje inwestycyjne, a podatnikom pomaga dokonać wyboru, w co angażować kapitał.

Leasing sprowadza się najbardziej w gospodarce ustabilizowanie o niskiej stopie inflacji, dlatego atrakcyjność leasingu w Polsce jest uwarunkowana dążeniem do tego stanu.

Za konieczność rozpowszechniania tej formy obrotu i finansowania inwestycji w polskim przedsiębiorstwach na gruncie polskiej gospodarki przemawiają następujące przesłanki.

Leasing pozwala leasingobiorcy na sfinansowanie inwestycji w całości lub przeważającej części ze środków obcych bez wyczerpania własnych zasobów w przeciwieństwie do kredytu bankowego, gdzie kredytobiorca musi wnieść około 15-20% środków własnych. Zresztą praktyka dowodzi, że kredytobiorca łatwiej udziela zgody na leasing w obliczu bowiem upadku firmy straty są mniejsze, gdyż dotyczą dochodów z opłat leasingowych, a ponadto istnieje możliwość odzyskania tego co było przedmiotem umowy. W przypadku leasingu operacyjnego, leasing w przeciwieństwie do innych sposobów pozyskiwania kapitału rzeczowego nie ma skutków dla bilansu ( nie występuje w nim jako zobowiązanie )i tym samym nie zmniejsza zdolność kredytowych leasingobiorcy.
Read More Click »

:: Znaczenie leasingu w polskich firmach w warunkach gospodarki rynkowej

Od kilku lat staje się w Polsce nowe zjawisko gospodarcze LEASING bardzo popularny. Choć z tym zjawiskiem zetknął się już kilkadziesiąt tysięcy firm z całej Polski, ciągle daje się zauważyć niedostatek wiedzy o leasingu.

Przedsiębiorcy kierujący swe kroki do firm leasingowych z reguły nie do końca . Wiedza na co się decydujący a z drugiej wiele instytucji oferujących usługę leasingową wykorzystuje ten stan.

Kontrowersje wokół leasingu sprawiają, że są też i tacy klienci, którzy z daleka omijają jakąkolwiek firmą leasingową.

Tymczasem leasing jest jedną z wielu możliwości finansowania inwestycji i w pewnych sytuacjach może okazać się najkorzystniejszą formą.

Firmy leasingowe przy działaniach mających na celu pozyskania klienta zwracają uwagę na zalety leasingu ( ma też on swoje wady ).
Aby adaptacja na gruncie naszej gospodarki była pełna i prowadziła do wykorzystania wszystkich możliwości związanych z jej funkcjonowaniem w gospodarce rynkowej , konieczne są odpowiednie kompleksowe i spójne regulacje leasingu jako kategorii prawnej finansowo-podatkowej, itp.

Znaczenie trudniejszym do opanowania uwarunkowaniem pełnego wykorzystania leasingu w naszym kraju jest ociągnięcie stabilności warunków gospodarowania wyrażającej się m.in. zminimalizowaniem zagrożenia inflacją i skutkującej np. obniżeniem poziomu gwarancji transakcji leasingowej wymaganych przez leasingodawcę, szczególnie zagranicznego.

Spopularyzowane leasingu w naszej przekształcającej się gospodarce jest niezmiennie ważne, gdyż przyczynie się do dokonania przewartościowania w dotychczasowe podejściu podmiotów gospodarczych do problematyki znajdowania źródeł kapitału.
Leasing wykracza poza dotychczasowe możliwości w tym zakresie należy więc oczekiwać, że w sytuacji bariery kapitałowej polskiej gospodarki okaże się ?małym kluczem , który przestronnie otwiera gmachy ?.

Dynamicznemu rozwojowi leasingu rozszerzeniu się jego zakresu w skali międzynarodowej towarzyszy powstanie różnego rodzaju instytucji reprezentujących powstanie różnego rodzaju instytucji reprezentujących ?przemysł leasingowy” w tym m.in. Zrzeszenie krajowych Przedsiębiorstw Leasingowych, Kontynentalne Zrzeszenie Przedsiębiorstw Leasingowych. Ich podstawowe zadania sprowadzają się do ochrony interesów podmiotów zaangażowanych w leasing oraz wymiany doświadczeń i informacji.

Inna formą współdziałania są tzw. ringi ( kluby) firm leasingowych, niezależnych i nie powiązanych z sobą kapitałowo związanego z leasingiem międzynarodowymi, spowodowanego głównie zróżnicowaniem systemów prawnych i podatkowych.

Na polskim rynku 6 lat temu działała tylko jedna firma leasingowa. Był to Europejski Fundusz Leasingowy. Dzisiaj można wybierać spośród co najmniej 100 przedsiębiorstw świadczących usługi leasingowe.

Wiele z nich to przedsiębiorstwa, które powstały kilka lub kilkanaście miesięcy temu, dlatego mają niewielkie doświadczenie , skromne kapitały.

Są to przedsiębiorstwa, które powstały w celu obsłużenia kilku transakcji. W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo leasing należy do grupy koncesjonowanych usług finansowych.

Przyznanie koncesji jest uwarunkowane między innymi:
zatrudnieniem odpowiednich fachowców;
posiadaniem wystarczających kapitałów.

Każdy może założyć firmę leasingową. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 100 podmiotów gospodarczych oferujących usługę leasingową. Na polskim rynku pojawiło się w ostatnim czasie wiele firm, których fachowość i styl działania pozostawia wiele do życzenia.

W większości firmy leasingowe są to lokalne firmy, bez rozbudowanego systemu filii i przedstawicielstw.

Firmy o zasięgu ogólnokrajowym w Polsce jest kilkanaście Największe skupisko firm leasingowych oczywiście występuje w Warszawie.

W 1994 roku w Polsce podpisano 35 tysięcy umów leasingowych, na łączną kwotę 6,5 biliona starych złotych.

Wybierając leasingodawcę należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

doświadczenie w działalności na polskim rynku, im dłuższe tym lepiej;
kapitał własny i osiągnięte wyniki gospodarcze nie warto wiązać się z firmą słabą, jako że polskie prawo nie chroni leasingobiorcy w razie upadku firmy leasingowej;
liczbę dotychczas zawartych umów ( należy liczyć w tysiącach );
liczbę zakończonych umów ( podobnie );
powiązania firmy leasingowej z dostawcami – brak swobody wyboru dostawcy nie jest korzystne dla leasingobiorcy.

Sprawdzając wiarygodność potencjalnego leasingodawcy wziąć pod uwagę kilka elementów. Najważniejszym z nich jest doświadczenie. Z uwagi na niedostateczne uregulowania w polskim prawodawstwie pozorna swoboda, jaką mają strony umowy zawsze wiąże się z dużym ryzykiem, które dotyczy przed wszystkim leasingobiorcy jego prawa mogą być w umowie ograniczone.

Schemat Leasingu finansowego organizowanego przez specjalistyczną firmę

Wybór przedmiotu leasingu u dostawcy.
Podpisanie umowy z firmą
Zamówienie wybranego przez leasingobiorcę przedmiotu
Dostawa przedmiotu leasingu zamówionego przez leasingodawcę
Zapłata rachunku za dostawę
Opłaty leasingowe
Ewentualny zakup przedmiotu po zakończeniu najmu
Zapłata za zakup przedmiotu

renoma firmy leasingowej
szybkie płatności
szybokość załatwiania transakcji
dobre warunki leasingu
bliskie przedsiębiorstwo firmy leasingowej
przekonujący przedstawiciel
lepsze prowizje i oferta
popularność wśród klientów
niewielka ilość wymaganych dokumentów.
Niewłaściwe sformułowanie umowy leasingowej może spowodować konsekwencje podatkowe, które – odkryte przez kontrolę skarbową po kilku latach mogą doprowadzić firmę leasingowa do upadku.

Umowy leasingowe weryfikuj praktyka gospodarcza, tak więc naprawdę wiarygodną może być firma, która zawarła ich co najmniej kilkanaście tysięcy.
Umowy leasingowe powinny być sprawnie rozwiązywane po okresie na który zostały zawarte.

Firma, która ukrywa liczbę zakończonych umów może mieć trudności wynikające z dużej ilości złych umów, tj. sytuacji, gdy leasingobirca jest niewypłacalny, a przedmiot trudno zbywalny. Takich firm również należy unikać. Kolejnym ważnymi kryteriami jest kapitał własny firmy leasingowej.

Poważnym źródłem finansowania leasingu są fundusze pochodzące z banków, ale niski kapitał własny firmy powinien być sygnałem ostrzegawczym dla klienta.

Firma, która nie podaje publicznie swoich wyników finansowych prawdopodobnie ukrywa swoje wady ( złe strony ) , które dla leasingobiorcy, dodatkowymi elementami pomagającymi w wyborze firmy:
wygląd biura i jego wyposażenie;
kompetencje pracowników i styl ich pracy;
czas potrzebny na załatwienie jednej transakcji.

Read More Click »

:: Leasing krótko i długoterminowy ruchomy i nieruchomości

Ze względu na czas trwania umowy leasingowej możemy wyróżnić:
leasing krótkoterminowy;
leasing długoterminowy

Leasing krótkoterminowy charakteryzuje się tym, że leasingbiorca korzysta z przedmiotu leasingu przez pewien okres, który jest krótszy niż normalny czas użytkowania tego przedmiotu ( np. leasing operacyjny).

Leasing długoterminowy – czas trwania umowy jest równy lub zbliżony do długości okresu używalności wyposażenia będącego przedmiotem umowy.

Zmiany na rynku spowodowały wydłużenie się przeciętnego okresu umowy leasingowej.

Już tylko 24% kapitału, którym obracają przedsiębiorstwa leasingowe angażowanych jest na finansowanie kontraktów do 2 lat ( leasing krótkoterminowy ) – w 1996 r. – 41%, aż 70% kapitału pokrywa kontrahent od 2 do 5 lat ( w 1996 r. – 51% )

Wyraźnie zauważa się, że wzrasta grupa kontrahentów trwających powyżej 5 lat ( leasing długoterminowy) co zbliża nas do standardów zachodnich.

W praktyce czas trwania umów leasingu wynosi od 3do 10 lat lub więcej. Można więc określić takie umowy jako średnio – lub długoterminowe.

Przykładem leasingu długoterminowego jest leasing finansowy ( kapitałowy ).

Umowy zawierane na krótkie okresy: kilka miesięcy lub nawet tylko kilka tygodni.

Użytkownik otrzymuje rzecz na czas znacznie krótszy od jej gospodarczej użytkowności, maksymalnie do 3 lat

Mamy wtedy do czynienia z leasingiem krótkoterminowym.

Leasing ruchomy i nieruchomości.

Przedmiotem leasingu jest wiele rzeczy, ale nie tylko dlatego postaram się przybliżyć co może być brane pod uwagę przy zawieraniu umowy leasingowej.

Przedmiotem leasingu mogą być:
rzeczy ruchome ( środki trwałe );
nieruchomości.

Najczęściej leasingowane obiekty to środki trwałe, takie jak:
sprzęt komputerowy;
maszyny produkcyjne;
urządzenia biurowe;
samochody dostawcze i ciężarowe;
linie produkcyjne;

Przedmiotem leasingu może być praktycznie każdy środek trwały ( rzecz ruchome ), z wyłączeniem mebli i samochodów osobowych dostępny na terenie polskiego obszaru celnego np. Europejski Fundusz Leasingowy.

W przypadku leasingu przedmiotów używanych, ich wartość nie może być niższa od 50% wartości analogicznych przedmiotów nowych, natomiast sprzęt elektroniczny nie może mieć więcej niż 1 rok.

Wiek leasingowanych przedmiotów wpływa na wysokość opłat leasingowych wyższych niż w wypadku leasingu przedmiotów nowych.

Należy wyróżnić grupy obiektów będących przedmiotem leasingu:
a – dobra konsumpcyjne ( aparaty telewizyjne, samochody, jachty );
b – dobra inwestycyjne ( środki transportu, maszyny produkcyjne )
c – dobra będące nieruchomościami ( budynki fabryczne, hale magazynowe, domy towarowe)

Przedmiotem leasingu ruchomego mogą być:
środki transportowe, na przykład samochody dostawcze, ciężarowe i osobowe;
sprzęt biurowy na przykład komputery, drukarki, kserokopiarki telefaksy;
maszyny i urządzenia poligraficzne;
maszyny i urządzenia przemysłowe, np. tokarki, frezerki,wytłaczanki itp.;
kompletne linie technologiczne np. linie rozlewnicze;
całe przedsiębiorstwa ( leasing prywatyzacyjny)

Należy zaznaczyć , że przedmiotem leasingu – jak już wcześniej wspomniałam – mogą być zarówno nowe jak i używane środki trwałe, a leasingobiorca najczęściej sam, wskazuje dostawcę rodzaj leasingowanych urządzeń.

Leasing nieruchomości – obecnie w Polsce jest niewykorzystywanym obszarem działalności ze względu na duże sformalizowanie obrotu nieruchomości ( wymogi notarialne, powolność aktualizacji ksiąg wieczystych itp. ) w Polsce koszty z tym związane firmy leasingowe musiałyby przerzucać na klientów, co czyniłoby usługę leasingową mało atrakcyjną z punktu widzenia leasingobiorców. Funkcjonujący też system podatkowy również nie stwarza dobrych warunków dla rozwoju tego typu transakcji.

Read More Click »

Next Topics »

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >