Ϫ Leasing.XMC.pl » Znaczenie Kapitału Kapitał Firma Zyski Formy Leasingowe Opisy Leasingu!

LEASING.XMC.PL

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie

:: Relacje Między Strukturą Majątku i Kapitału

Bardzo ważną w przedsiębiorstwie obok struktury kapitału jest także struktura majątku, oraz relacje jakie między nimi zachodzą.
Relacje te mają duży wpływ na utrzymanie równowagi finansowej przedsiębiorstwa .
Z punktu widzenia utrzymania równowagi finansowej przedsiębiorstwa, zasadnicze znaczenie ma relacja, zachodząca między podziałem majątku na trwały i obrotowy oraz między kapitałami stałymi krótkoterminowymi.

MAJĄTEK TRWAŁY obejmuje składniki rzeczowe i nie mające rzeczowego charakteru prawa, jakimi przedsiębiorstwo dysponuje, tj. wartości niematerialne i prawne oraz tzw. finansowe składniki majątku trwałego.

Do rzeczowych składników majątku trwałego zalicza się środki trwałe, tj. nieruchomości, maszyny i urządzenia, budynki i budowle, środki transportowe oraz inne przedmioty długoterminowego użytkowania /ponad jeden rok/ oraz o większej jednocześnie wartości jednostkowej.

Z kolei wartości niematerialne i prawne obejmują wartość nabytych patentów, licencji itp. praw, z których firma będzie korzystała przez dłuższy czas.

Natomiast w skład finansowych elementów majątku trwałego wchodzą nabyte obligacje o okresie wykupu ponad jeden rok, akcje innych emitentów lub udziały w spółkach oraz udzielone określonym dłużnikom długoterminowe pożyczki.

Zaangażowanie kapitałów w finansowaniu majątku trwałego oznacza ich zamrożenie na dłuższy czas.

Wycofanie kapitałów ulokowanych w środkach trwałych oraz w wartościach niematerialnych i prawnych odbywa się stopniowo przez szereg lat za pośrednictwem amortyzacji.

Natomiast odzyskanie środków, którymi pokryto finansowe składniki majątku trwałego może nastąpić w razie odsprzedaży akcji lub obligacji. A także w miarę spłaty udzielonych dłużnikom pożyczek.

W celu utrzymania równowagi finansowej przez przedsiębiorstwo niezbędne jest pełne pokrycie majątku trwałego stabilnymi źródłami finansowania, nie wymagającymi szybkiego zwrotu, a więc kapitałami stałymi.

Natomiast częściowe tylko finansowanie majątku trwałego krótkoterminowymi kapitałami obcymi grozi istotnymi napięciami w zachowaniu płynności finansowej firma często prowadzi do jej upadłości.
Wymaga to bowiem stałego, częstego odnawiania zobowiązań przez długi okres, w którym mogą występować nie zawsze dające się przezwyciężyć trudności w pozyskiwania nowych źródeł finansowania.
Upłynnienie w takich sytuacjach posiadanego majątku trwałego na pokrycie krótkookresowych zobowiązań w praktyce nie jest z reguły możliwe bez naruszenia podstaw działalności firmy.

Read More Click »

:: Pojęcie kapitału i jego rodzaje

Występuje wiele definicji Kapitału i ich rodzajów i dlatego postaram się wymienić najważniejsze z nich.
Przez KAPITAŁ rozumie się nieruchomości /budynki, budowle/ i ruchomości /maszyny, urządzenia, surowce, materiały/, a także środki pieniężne uczestniczące w procesie gospodarczym, dające określony dochód.

Kapitał według większości koncepcji współczesnej ekonomii jest to nagromadzenie dobra służące do rozwijania dalszej produkcji oraz zasoby pieniężne zastosowane w produkcji.

Może ono występować w trzech zasadniczych formach, jako:

Kapitał przemysłowy, którego funkcją jest obsługiwanie procesu produkcji, występuje w przemyśle ; zaangażowany kapitał w przemyśle daje nam dochód zwany zyskiem przemysłowym;

Kapitał handlowy, którego funkcją jest obsługiwanie obrotu towarowego, uczestnicząc na rynku towarowym tworzy zysk handlowy ;

Kapitał pożyczkowy powstającego z gromadzonych, okresowo wolnych kapitałów i oszczędność udzielonych w formie kredytu i wykorzystywany na rynku kredytowym daje zysk w postaci procentu.
Procent jest dochodem wynikającym z odstąpienia innym prawa do użytkowania pożyczonego kapitału .
Jego wysokość określona jest w umowie pożyczkowej, w postaci uzgodnionej wielkości procentowej od sumy pożyczonego kapitału.

Wraz ze wzrostem produkcji i rozwojem kredytu szeroko rozpowszechniły się spółki akcyjne oraz wystąpiła nowa forma kapitału fikcyjnego, istniejącego w formie papierów wartościowych, który zwiększa się wraz ze wzrostem ilości akcji.

Kapitał obejmuje różnorodne składniki, które nie są możliwe do ujęcia w jednym syntetycznym modelu, który odzwierciedlałby wszystkie rodzaje dóbr kapitałowych.

Kapitał występujący w przedsiębiorstwie, możemy klasyfikować z różnych punktów widzenia i tak
ze względu na rolę jaką pełni /odgrywa/ w procesie produkcji, kapitał dzieli się na:

-kapitał stały- część kapitału wydatkowana na środki produkcji, którego wartość nie wzrasta w procesie produkcji i jest przenoszona na wytwarzany produkt ;
-kapitał zmienny-część kapitału wydatkowana na siłę roboczą, który pomnaża się w procesie produkcji przynosząc wartość dodatkową.

Z punktu widzenia okresu zużywania się produkcji różnych rodzajów środków produkcji, kapitał dzielimy na:
-kapitał obrotowy, który zużywa się całkowicie w ciągu jednego cyklu produkcyjnego /siła robocza, surowce itp./,
-kapitał trwały /budynki, urządzenia, maszyny/ zużywany stopień w dłuższym okresie czasu.

Z kolei ze względu na źródło pochodzenia kapitałów, którymi przedsiębiorstwo finansuje swój majątek wyróżnia się:
kapitały własne
kapitały obce

Read More Click »