Ϫ Leasing.XMC.pl Kapitał Firma Zyski Formy Leasingowe Opisy Leasingu!

LEASING.XMC.PL

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie

:: Pozabankowe źródła pozyskiwania kapitałów

Obok kredytów bankowych występują też pozabankowe źródła pozyskiwania kapitałów wśród których możemy wyróżnić m.in.
-krótkoterminowe pożyczki zaciągane bezpośrednio na rynku
-faktoring, jako krótkoterminowe finansowani dostaw towarów i usług
-franczyzing, jest to udzielenie przez jedną osobę (dawca) drugiej osobie (biorca) zezwolenia, które upoważnia franczyzanta do prowadzenia działalności handlowej pod znakiem towarowym lub (nazwą franczyzera) oraz wykorzystywanie całego pakietu zawierającego wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa.
-leasing jako źródło środków finansowych na inwestycja
-dla małych i średnich przedsiębiorstw

Większe firmy, cieszą się odpowiednią popularnością i solidnością płatniczą / dotyczy to na przykład firm, który akcje notowane są na giełdzie papierów wartościowych/ mogą- zamiast korzystania z kredytu bankowego zaciągnąć krótkoterminowe pożyczki bezpośrednio na rynku pieniężnym dzięki emisji bonów pieniężnych.

Bony pieniężne są oferowane przez emitenta na rynku pieniężnym wg cen nominalnych, pomniejszonych jednak o z góry określone dyskonto.

Jednocześnie emitent zobowiązuje się do wykupu tych bonów według pewnej ceny nominalnej po upływie jednego ustalonego z góry terminu (np. jednego albo trzech miesięcy/ nie przekraczającego jednego roku) wówczas emisja i obrót tymi walorami nie podlega procedurze przewidzianej w ustawie o papierach wartościowych.

Operacje związane z emisją, sprzedażą i wykupem bonów są dość złożone i wymagają fachowej obsługi. Dlatego emitent zleca je z reguły wyspecjalizowanym w tej dziedzinie bankom lub domom maklerskim.

Wówczas tryb postępowania może być następujący:

-firma ubiegająca się o kredyt bezpośrednio na rynku pieniężnym zwraca się do odpowiedniego banku lub domu maklerskiego, wybieranego jako przyszłego potencjalnego organizatora emisji z propozycją jej obsługi, w razie pozytywnej oceny ustala maksymalną wielkość emisji (jej nominalną wartość) oraz negocjuje ze zleceniodawcą wysokość obciążanych go odsetek / stopa dyskonta/ i prowizji.
-po uzgodnieniu warunków emisji i zawarciu umowy z klientem o jej obsługę, organizator emisji bądź wykupuje cały pakiet bonów, przekazując ich równowartość nominalną zleceniodawcy pomniejszoną o dyskonto i należną prowizję / wówczas sprzedaje bony różnym nabywcom na własny rachunek/, bądź rozpoczyna sprzedaż bonów, przekazując uzyskane środki pomniejszone o pro wizę zleceniodawcy
-organizator emisji prowadzi z reguły wtórny obrót bonami , tj. ich skup i sprzedaż przed upływem terminu wykupu emitent
-w dzień przed datą wykupu bonów emitent stawia do dyspozycji organizatora emisji kwotą niezbędną na pokrycie zobowiązania .

Przedstawiony system zaciągania kredytów bezpośrednio na rynku pieniężnym ma szereg zalet w porównaniu do kredytów bankowych, ponieważ:
-umożliwia zaciąganie pożyczek na większą skalę, gdyż nabywcami bonów może być wiele banków oraz innych inwestorów.
-koszt tak pozyskiwanych kredytów jest przeważnie niższy od kosztów kredyt bankowego, gdyż marża pobierana przez organizatora emisji jest z reguły mniejsza od marży doliczanej przez bank na pokrycie swych kosztów;
-cykliczne powtarzanie emisji bonów komercyjnych w terminach poprzedzających spłatę poprzednich emisji umożliwia niekiedy przekształcenia tak pozyskiwanego kredytu w kredyt długoterminowy.

Istota faktoringu polega na krótkoterminowym finansowaniu dostaw i usług przez podmiot, którym pośredniczy w procesie rozliczeń finansowych pomiędzy dostawcą a odbiorcą.

Read More Click »

:: Bankowe kredyty

Uzyskanie kredytu bankowego łączy się z zawarciem przez przedsiębiorstwo odpowiedniej umowy z kredytodawcą.
Występując o udzielenie kredytu przedsiębiorstwo formułuje swoje propozycje przeważnie w formie pisemnej, określając:

rodzaj i wysokość kredytu, jaki chciałby uzyskać
przeznaczenie kredytu /cel/
źródła: terminy spłaty kredytu
zabezpieczenie spłaty kredytu

Podstawowym celem udzielania przez banki kredytów jest dążenie do osiągnięcia zysków dzięki własnym kapitałom, wkładom /lokatom/ klientów oraz pożyczkom na rynku kapitałowym.
Towarzyszy temu dążenie do uniknięcia strat, jakie mogą występować w razie okresowej lub ostatecznej niewypłacalności kredytobiorców.

Bank dokonuje oceny zdolności płatniczej /kredytowej/ potencjalnego klienta.
Często wymaga dodatkowego zabezpieczenia w formie
a- zastawu np.: - papierów wartościowych;
- zapasów, towarów;
- hipoteki, tj. zastawa na nieruchomościach

b- poręczenia lub gwarancji zapłaty przez inny bank lub przedsiębiorstwo
Niezależnie od kredytów handlowych /wspomnianych wcześniej/ wiele przedsiębiorstw wykorzystuje na finansowanie działalności bieżącej kredyty obrotowe zaciągane w bankach na rachunku bieżącym lub kredytowym.

Kredyt na rachunku bieżącym może być uzyskany w banku, w którym firma taki rachunek posiada.
Jest to dogodna forma wykorzystania kredytu na pokrywanie przejściowo występujących niedoborów własnych środków pieniężnych, zamiast utrzymania na ten cel ich rezerwy.
Kredyt dostosowany jest automatycznie do faktycznych potrzeb płatniczych przedsiębiorstwa i spłacony w miarę wpływu środków na rachunek bieżący.

Niekiedy kredyt w rachunku bieżącym ma ograniczony charakter. Wówczas stanowi on upoważnienie firmy przez bank do podejmowania gotówki tylko na pokrycie przejściowego braku gotówki na wypłaty dokonywane z kas przedsiębiorstwa / np. wypłaty wynagrodzeń pracownikom/.
Kredyt na rachunku kredytowym- polega na ewidencji jego wykorzystania oprocentowania i spłat na oddzielnym rachunku bankowym.
Wówczas przedsiębiorstwo dysponuje samodzielnie rachunkiem bieżącym i z tego rachunku dopiero reguluje spłaty kredytu w terminach ustalonych w umowie.

Kredyt obrotowy może mieć celowy charakter, jeżeli jest przeznaczony na sfinansowanie z góry przedsięwzięcia np. sezonowe zakupy surowców do produkcji lub towarów przeznaczonych do sprzedaży.

Wariantem, tego kredytu jest linia kredytowa, przy której w umowie ustala się górny pułap wykorzystania /limit/ kredytu.

Po otwarciu linii kredytowej można z niej finansować powtarzające się transakcje.
Jest to tzw. kredyt odnawiany, przy którym nie określa się obowiązujących terminów spłat i rat wykorzystywanego kredytu, a jedynie termin końcowy jego funkcjonowania.

Specjalnym źródłem finansowania niektórych składników majątku obrotowego są kredyty sezonowe, które można uzyskać w banku na pokrycie zapasów płodów rolnych, ich przetworów /np. cukru/ lub przygotowania wyrobów do sezonowej sprzedaży /np. zapasów obuwia w okresie poprzedzającym lato/.
Jest to kredyt nieodnawialny, jego spłata powoduje wygaśnięcie kredytu.

Kredyt wekslowy polega na przyjęciu przez bank, w zamian za przekazaną do dyspozycji gotówkę, weksla własnego firmy lub obcego z indosem przedsiębiorstwa.

Bank przekazuje na rachunek bieżący firmy sumę przyjętego weksla pomniejszoną o dyskonto, tj. odsetki przypadające za okres od daty jego płatności oraz o ewentualną prowizję.

Kredyt taki ułatwia przedsiębiorstwu uzyskanie gotówki w przypadku sprzedaży, przy której przyjęto zapłatę wekslem od uzyskania gotówki w przypadku sprzedaży, przy której przyjęto zapłatę wekslem od odbiorcy.

Read More Click »

:: Źródła zewnętrzne pozyskiwania kapitałów

Innymi obok źródeł wewnętrznych pozyskiwania kapitału są źródła zewnętrzne, które w większości są kapitałem obcym, pochodzącym z zewnątrz i udostępnionym przedsiębiorstwom na określony czas przez jego wierzycieli.
Kapitały obce mogą występować w formie:

-pożyczek
-kredytów bankowych
-innych rodzajów zobowiązań np. podatkowych.

Jeżeli źródła wewnętrzne są niewystarczające sięgamy po źródła zewnętrzne pozyskiwanie kapitałów, które poszerzają bazę finansowania i pozwalają na rozszerzenie działalności.
Do źródeł zewnętrznych pozyskiwania kapitału zarówno w literaturze przedmiotu jak praktyce zalicza się
a- długoterminowe zobowiązania / kapitały obce/ uzyskiwane z dwóch zasadniczych źródeł, tj.
-emisji obligacji na rynku papierów wartościowych /w Polsce źródło to nie jest jeszcze wykorzystywane/
-z kredytów bankowych głównie o inwestycyjnym charakterze
b- krótkoterminowe /bieżące/ zobowiązania w formie
-kredytów bankowych krótkoterminowych
-emisji krótkoterminowych papierów wartościowych
kredyty handlowe
inne zobowiązania np. leasing
Pożyczki zaciągane przy pomocy emisji obligacji stanowią najbardziej stabilne źródło pozyskiwania obcych kapitałów.
Dzięki obligacjom można uzyskiwać pożyczki na stosunkowo długie okresy; dłuższe aniżeli są w stanie oferować banki.

Read More Click »

Next Topics » « Previous Topics