LEASING.XMC.PL

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie

:: Źródła kapitałów frirm

Źródła wewnętrzne pozyskiwania kapitałów

Majątek każdego przedsiębiorstwa ma swoje źródła pochodzenia, a przez więc kogoś jest w określony sposób finansowany. W bilansie przedsiębiorstwa wartość majątku wykazywana jest jako na aktywa, zaś źródła i sposób finansowania zapisywane są jako pasywa.
Struktura pasywów stanowi odzwierciedlenie zróżnicowania źródeł finansowania majątku i decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo odnośnie do sposobów pozyskiwania nie zbędnych do prowadzenia działalności rozwojowej i bieżącej przedsiębiorstwa.
Finansowanie, czyli źródła pozyskiwania kapitałów można rozpatrywać z różnych punktów widzenia.

Ze względu na źródło pochodzenia kapitałów, którymi przedsiębiorstwo finansuje swój majątek, wyróżnia się:

-kapitały własne, pochodzące ze źródeł zewnętrznych oraz ze źródeł wewnętrznych.
-kapitały obce pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Zasadniczą substancją kapitałów firmy, których źródła ilustruje rys. 5 powinny stanowić jej kapitały własne, na które składają się:
-wkłady kapitałowe właścicieli,
-zyski pozostawione do dyspozycji przedsiębiorstwa

Wkłady kapitałowe właścicieli mogą być uzupełnione.

Potrzeba uzupełniania kapitałów własnych w działającym przedsiębiorstwie wynikać może z następujących względów.
-stworzenie podstawy do wydatniejszego rozwoju działalności firmy pozwalającej także na zaciąganie w przyszłości większych kredytów, dzięki wzrostowi wiarygodności finansowej,
-przezwyciężenie rysujące się upadłości firmy, wskutek naruszenia płatności finansowej /utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań/ lub powstania strat;
-usunięcie skutków deprecjacji kapitałów własnych spowodowanej inflacją
Podmiot unoszący kapitał staje się współwłaścicieli przedsiębiorstwa i ma wpływ na podejmowanie decyzji. Znaczenie kapitału własnego jest dwojakie: spełnia on funkcję roboczą, czyli służy finansowaniu działalności przedsiębiorstw oraz funkcję gwarancyjną, stanowi gwarancję roszczeń dla wierzycieli.

Natomiast obcy udostępniony jest przedsiębiorstwu na czas ograniczony przez jego wierzycieli. Powinien być zwrócony w określonym terminie. Pełni tylko i wyłącznie funkcje roboczą, stanowi poszerzenie bazy finansowania i przez to pozwala na rozszerzenie rozmów działalności przedsiębiorstw.

1.1 Wpłaty udziałowców.

Zasadniczym źródłem wewnętrznym pozyskiwania kapitałów firmy są wkłady kapitałowe właścicieli, wnoszone w formie udziałów, subskrypcji akcji itp.
Tworzą one kapitał podstawowy, który nosi różne nazwy w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

Może on nosić nazwy kapitału:

-założycielskiego
-udziałowego
-zakładowego
-akcyjnego

Kapitał ten znajduje się w bezterminowej dyspozycji firmy, a na ich zwrot udziałowcy mogą liczyć z zasadzie dopiero w momencie jej likwidacji, co nie znaczy, że w trakcie funkcjonowania nie może zmienić właściciela.
Ewentualne zmniejszenie kapitałów o statutowym charakterze w okresie funkcjonowania firmy wymaga specjalnej procedury prawnej uwzględniającej m.in. zabezpieczenie interesów jej wierzycieli.

Uzupełnienie kapitałów firmy może następować z dodatkowych wkładów kapitałowych udziałowców, jeżeli dotychczasowe wyniki finansowe firmy były satysfakcjonowane, a przedłużonej program rozwoju skierowany np. w formie prospektu emisyjnego do potencjalnych zawiera wiarygodną szansę wzrostu wartości firmy i zyskowności jej własnych kapitałów.

Read More Click »

:: Struktura Majątku i Kapitału

STRUKTURA MAJĄTKU I KAPITAŁU

Przy rozpatrywaniu źródeł pokrycia środków obrotowych powinno się uwzględnić, że ogólna ich wartość strukturalna ulega- jak to uprzednio podkreślałam-zmianom w zależności od wahań wielkości sprzedaży i warunków rynkowych /np. od koniunktury, wzmożonego sezonowo lub osłabionego popytu/.

Jednak pewna wielkość środków obrotowych utrzymuje się przez dłuższy czas na jednakowym, minimalnym poziomie.

Można więc rozróżnić majątek obrotowy:

stały, nie ulegający zmianom, nawet w przypadku określonych wahań sprzedaży /np. równowartość minimalnych zapasów wyrobów i towarów niezbędnych do kontynuowania sprzedaży na najniższym poziomie/.
zmienny, tj. zwiększony w razie okresowego wzrostu sprzedaży powyżej jej minimalnego poziomu /np. w okresach wzmożonego sezonu/ a następnie zmniejszony w powiązaniu z obniżeniem sprzedaży/.

Przedstawiony podział upoważnia do wniosku, że zapotrzebowanie na kapitał służący finansowaniu środków obrotowych /kapitał obrotowy/ jest częściowo stałe, jeśli dotyczy minimalnego poziomu tego majątku oraz częściowo zmienne, będące rezultatem jego zwiększenia w danym okresie powyżej minimalnego poziomu.
Uwzględniając powyższe uwagi, strukturę zapotrzebowania na kapitały niezbędne dla działalności firmy można
zilustrować graficznie, co przedstawia.

STRUKTURA ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁY

Podejmując decyzję w sprawie wielkości i struktury kapitałów obrotowych, trzeba przede wszystkim dokonać oceny potrzeb w tej dziedzinie uwzględniając nie tylko zmienny poziom stanu środków obrotowych, ale także fakt, że w przedsiębiorstwie występują stale pewne zobowiązania, bieżące wynikające z normalnego cyklu rozliczeń finansowych z dostawcami, z tytułów publicznoprawnych itp.

Punktem wyjściowym do takiej oceny jest przeciętny cykl obrotu.

PRZECIĘTNY CYKL OBROTU /cykl gotówkowy/ obejmuje średni okres, jaki występuje miedzy wydatkami gotówkowymi poniesionymi na nabycia składników majątku obrotowego, niezbędnych do prowadzania działalności oraz wpływami pieniężnymi ze sprzedaży produktów i towarów.

Możemy zatem stwierdzić, że kształtując strukturę kapitałów, musimy także uwzględnić potrzebę przestrzegania wzajemnych jej związków ze strukturą majątku.

W szczególności wartość majątku trwałego powinna być w pełni pokryta kapitałami stałymi /własnymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami/, z nadwyżką służącą częściowemu finansowaniu majątku obrotowego.

Read More Click »

:: Relacje Między Strukturą Majątku i Kapitału

Bardzo ważną w przedsiębiorstwie obok struktury kapitału jest także struktura majątku, oraz relacje jakie między nimi zachodzą.
Relacje te mają duży wpływ na utrzymanie równowagi finansowej przedsiębiorstwa .
Z punktu widzenia utrzymania równowagi finansowej przedsiębiorstwa, zasadnicze znaczenie ma relacja, zachodząca między podziałem majątku na trwały i obrotowy oraz między kapitałami stałymi krótkoterminowymi.

MAJĄTEK TRWAŁY obejmuje składniki rzeczowe i nie mające rzeczowego charakteru prawa, jakimi przedsiębiorstwo dysponuje, tj. wartości niematerialne i prawne oraz tzw. finansowe składniki majątku trwałego.

Do rzeczowych składników majątku trwałego zalicza się środki trwałe, tj. nieruchomości, maszyny i urządzenia, budynki i budowle, środki transportowe oraz inne przedmioty długoterminowego użytkowania /ponad jeden rok/ oraz o większej jednocześnie wartości jednostkowej.

Z kolei wartości niematerialne i prawne obejmują wartość nabytych patentów, licencji itp. praw, z których firma będzie korzystała przez dłuższy czas.

Natomiast w skład finansowych elementów majątku trwałego wchodzą nabyte obligacje o okresie wykupu ponad jeden rok, akcje innych emitentów lub udziały w spółkach oraz udzielone określonym dłużnikom długoterminowe pożyczki.

Zaangażowanie kapitałów w finansowaniu majątku trwałego oznacza ich zamrożenie na dłuższy czas.

Wycofanie kapitałów ulokowanych w środkach trwałych oraz w wartościach niematerialnych i prawnych odbywa się stopniowo przez szereg lat za pośrednictwem amortyzacji.

Natomiast odzyskanie środków, którymi pokryto finansowe składniki majątku trwałego może nastąpić w razie odsprzedaży akcji lub obligacji. A także w miarę spłaty udzielonych dłużnikom pożyczek.

W celu utrzymania równowagi finansowej przez przedsiębiorstwo niezbędne jest pełne pokrycie majątku trwałego stabilnymi źródłami finansowania, nie wymagającymi szybkiego zwrotu, a więc kapitałami stałymi.

Natomiast częściowe tylko finansowanie majątku trwałego krótkoterminowymi kapitałami obcymi grozi istotnymi napięciami w zachowaniu płynności finansowej firma często prowadzi do jej upadłości.
Wymaga to bowiem stałego, częstego odnawiania zobowiązań przez długi okres, w którym mogą występować nie zawsze dające się przezwyciężyć trudności w pozyskiwania nowych źródeł finansowania.
Upłynnienie w takich sytuacjach posiadanego majątku trwałego na pokrycie krótkookresowych zobowiązań w praktyce nie jest z reguły możliwe bez naruszenia podstaw działalności firmy.

Read More Click »

Next Topics » « Previous Topics