LEASING.XMC.PL

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie

:: Zasady i uregulowania prawne korzystania z leasingu

Przed rokiem 1989 transakcji leasingowe należałoby w Polsce do rzadkości. Dopiero transformacji polskiej gospodarki zapoczątkowana reformą Balcerowicza wywołała prawdziwy boom usług leasingowych. Wolny rynek oraz dynamiczny rozwój nowych podmiotów gospodarczych sprawiły, że zapotrzebowanie na tego typu usługi rośnie od kilku lat nieprzerwanie.

Zmiany w ustawodawstwie, a w szczególności wejście w życie ustaw o działalności gospodarczej oraz o działalności gospodarczej podmiotów z udziałem podmiotu zagranicznego, stworzyły warunki do powstawania w naszym kraju pierwszych firm leasingowych.

Niestety do chwili obecnej brak jednoznacznych uregulowanych zagadnień związanych z leasingiem w prawodawstwie tak prawnym jak i publicznym.

Nie oznacza to oczywiście, że zawieranie tego typu umów jest nielegalne czy też iż są one nieważne w konsekwencji funkcjonują i mają zastosowanie jedynie przepisy o charakterze ogólnym, nie uwzględniając specyfikę transakcji leasingowych.

Polskie prawo nie zawiera uregulowań wprost odnoszących się do umów leasingu pozwala jednak zakwalifikować do grupy umów nienazwanych przez, które rozumie się generalnie umowy o treści nie przewidzianej pod żadna postacią umów nazwanych.

Uznanie umowy za nienazwaną następuje w momencie gdy niemożliwe jest jej podporządkowanie pod względem prawnym do której z umów nazwanych tzn. Takich umów, których elementy przedmiotowo i podmiotowo istotne określone są wprost przepisami prawa.

Umowa leasingu zawiera wiele elementów wspólnych bądź podobnych z umowami najmu, dzierżawy i sprzedaży na raty.

Dopuszczalność stosowania umów nienazwanych w polskim systemie prawnym należy rozpatrywać w kontekście kodeksu cywilnego, gdzie została sformatowana zasada swobody umów.

Jedyne ograniczenie nakładane z mocy prawa na zawieranie takich umów to zgodność ich treść i celu:
z przepisami obowiązującego prawa;
z zasadami współżycia społecznego;
z właściwościami ( naturą ) stosunku prawnego ( zobowiązani ) wynikająca z umowy.

Umowa leasingowa dotyczy pewnych kategorii dóbr o charakterze inwestycyjnym. Zawierane jest w ramach działalności gospodarczej zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawcy, a przedmiot leasingu związany jest z przedmiotem działalności leasingobiorcy.

Celem umowy jest udostępnienie leasingobiorcy prawa do używania rzeczy bez konieczności nabywania jej na własność, w zamian za opłaty uiszczenie okresowe.

Suma rat leasingowych za używanie danego dobra obejmuje spłatę wartość używanego środka oraz zysk leasingodawcy. Umowa leasingu zawierana jest z reguły na czas ściśle określony bez możliwości jej wypowiedzenia.
W drodze wyjątku leasingodawcy jest przyznanie uprawnienie do wcześniejszego rozwiązania umowy, np. w przypadku zaprzestanie uiszczenia rat przez leasingobiorcę czy też ogłoszeniu jego upadłości lub likwidacji.

Umowa leasingu regulować może też kwestie obowiązku i kosztów ubezpieczenia podmiotu leasingu przez leasingobiorcę zawiera klauzulę rozliczeniowe na wypadek wcześniejszego zakończenia np. w razie zniszczenia lub kradzieży leasingowanej rzeczy.

W praktyce przy zawieraniu transakcji leasingu występują dwie umowy – umowa między dostawcą rzeczy będącej przedmiotem leasingu – leasingodawca oraz właściwa umowa zawierana pomiędzy udostępniającym a korzystającym ( laesingodawca a leasingobiorcą ).
Przyszły leasingobiorca dokonuje wyboru przedmiotu dostawy i dostawcy. Po ustaleniu warunków sprzedaży zgłasza się do firmy leasingowej z propozycją zawarcia umowy. W przypadku podpisania umowy firma leasingowa nabywa od dostawcy przedmiot leasingu a następnie oddaje go w użytkowanie leasingobiorcy.
Podkreślić przy tym, iż wybór dostawcy i przedmiotu leasingu należy wyłącznie do leasingobiorcy.

Za używanie przedmiotu leasingobiorca zobowiązany jest do zapłaty czynszu i innych określonych umowa opłat. Przez cały czas trwania umowy przedmiot leasingu stanowi własność leasingodawcy.

Leasingobiorca nie jest uprawniony do ustanowienia na przedmiocie leasingu jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewania praw wynikających z umowy na osoby trzecie.
Natomiast leasingodawca z tytułu zawieranych umów leasingowych może przenosić prawa na rzecz osób trzecich, o czym zobowiązany jest zawiadomić leasingobiorcę.

Typowa umowa leasingu operacyjnego składa się z :
części określającej leasingodawcę, leasingobiorcę, dostawcę i przedmiot leasingu;
załączenia określającego warunki finansowe ( wartość ofertową sprzętu , wpłatę początkową, stawki czynszów leasingowych wysokość depozytu gwarancyjnego przeznaczonego na pokrycie ewentualnych kosztów i strat wynikających z używania przedmiotu leasingu);
załącznika ?warunki umowy leasingu operacyjnego ? określającego tryb realizacji umowy, zasady regulowania opłat warunki ubezpieczenia i gwarancji leasingowanego sprzętu, sposób dokonywania, zmian w czasie trwania umowy, skutki naruszenia, a także procedurę zakończenia umowy leasingu;
weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej wystawionych przez leasingobiorcę;
dodatkowych dokumentów przedstawianych przez leasingobiorcę ( np. umowa spółki, odpis z rejestru handlowego, zaświadczenia z urzędu skarbowego i banku, prowadzącego rozliczenia leasingobiorcy).
pozostałych załączników ( w tym umowa wstępna, wniosek leasingobiorcy o zawarcie umowy leasingu operacyjnego, zamówienie przedmiotu leasingu, protokół zdawczo-odbiorczy, upoważnienie do odbioru sprzętu, upoważnienie do użytkowania sprzętu.)

(more…)

:: Szansę rozwoju leasingu w polskich przedsiębiorstwach

Od kilku lat rozwija się w Polsce nowe zjawisko gospodarcze leasing, który robi zawrotną karierę.
Pomimo, że z leasingiem zetknęły się już firmy polskie, ciągle daje się zauważyć nie dostateczną wiedzę na jego temat.
Leasing jest jedna z możliwości finansowania inwestycji i w pewnych sytuacjach może okazać się najkorzystniejszą formą, natomiast w innych sytuacjach decyduje o skorzystaniu z leasingu nie byłby optymalne.

Szansę rozwoju leasingu są duże, dlatego o powodzeniu instytucji leasingu decyduje między innymi następujące cechy:
stworzenie dodatkowego źródła finansowania zewnętrznego;
uzyskania możliwości korzystania z prawa własności przedmiotów, głównie środków produkcji bez konieczności ich nabywania;
dobre zabezpieczenie finansującego transakcją przez zapewnienie mu prawa własności przedmiotów leasingu;
zwolnienie znacznej części środków kapitałowych leasingobiorcy przeznaczonych w razie nie korzystania z leasingu na zakup środków produkcji
korzyść dla firm leasingowych pozwalająca na podstawie umów leasingowych osiągnąć znaczne zyski i korzystnie lokować kapitał
w warunkach stabilnej gospodarki uzyskanie oszczędności podatkowych.

Koncepcja leasingu opiera się na założeniu, że podmiot leasingu ( głównie w postaci środków produkcji ) zapewnia zysk użytkownikowi, a nie właścicielowi.

W związku z tym właściciel ( leasingodawca ) spodziewa się, że użytkownik
( leasingobiorca ) poprzez wystarczający obrót środkami produkcji pozyskanymi w ramach leasingu osiągnie dochód, z którego pokryje czynsz, tj. opłatę leasingową i tym samym zapewni zysk zarówno sobie jak i leasingodawcy.

Możliwości realizacji tej koncepcji tj. leasingu jako sposobu na finansowanie inwestycji dla przedsiębiorstw, są głównie uwarunkowane rozwiązaniami systemu podatkowego oraz przyjętymi zasadami amortyzowania środków trwałych.

Prawo do stosowania przyspieszonej amortyzacji jest tu rozwiązaniem pożądanym m.in. z tego względu, że pozwala w początkowych latach intensywnej pomniejszyć z amortyzacji wielkość zasobów podlegających opodatkowaniu przez co przedsiębiorstwa opóźniają płacenie podatków i osiągają lepsze wyniki.

Motywacje wynikające z ulg podatkowych związanych z nabywaniem dóbr inwestycyjnych często kierowane do przedsiębiorstwa nie mogą być przez nie zdyskontowane , ponieważ przejściowo nie osiągają one zysku lub osiągają zysk niższy od tego, który pozwoliłby im korzystać z ulgi podatkowej, bądź też inwestują tak intensywnie, ze sumą możliwych do osiągnięcia ulg przewyższa zysk netto.

Wówczas w takich okolicznościach dochodzi do uzasadnianego i wzajemnie korzystnego. Kojarzenie interesów przedsiębiorstw osiągającego zyskiem, zasobnego w środki i poszukującego osłony podatkowej dla swych zysków z przedsiębiorstwem rozwijającym się i zainteresowanym użytkownikiem ?środków trwałych, a nie mogących” ?skonsumować” korzyści, podatkowych związanych z zakupem dóbr inwestycyjnych.

Tym bardziej to drugie przedsiębiorstwo najczęściej na wówczas problem zdobycie środków na inwestycje a w przypadku zakupu zmuszone jest do zaciągania kredytu inwestycyjnego.

Tak więc pierwsze z tych przedsiębiorstw ( zazwyczaj jest to bank lub należąca do banku firma leasingowa ) nabywa aktywa, które stają się przedmiotem leasingu. Staje się wówczas leasingodawcą, drugie z przedsiębiorstw staje się ich użytkownikiem.

Niektóre z osiągniętych korzyści podatkowych leasingodawca może przekazać leasingobiorcy np. poprzez odpowiednio niższe stawki, złagodzone warunki leasingu, a część zatrzymuje jako korzyść dla siebie, osiągając w sumie wynik finansowy lepszy niż by osiągnął w przypadku udzielania kredytu ( poprzez świadczenie leasingu bank staje się właścicielem różnego rodzaju wyposażenie, które dla funkcjonowania banku nie jest potrzebne.
Jeżeli została zawarta transakcja, która dotyczy tego samego obszaru podatkowego, to jej skutek jest dla władz fiskalnych w zasadzie neutralny, gdyż ulgi podatkowe przysługują i tak z mocy prawa, a zmienia się jedynie ich adresat.

Umowy leasingowe mogą zatem przyznawać prawo do amortyzowania zarówno leasingodawcy jak i leasingodawcy.

Przedstawione powyżej uwarunkowania, przesądzają zainteresowanie tą formą inwestowania i pozyskiwania kapitału rzeczowego, są charakterystyczne głównie dla krajów wysoko rozwiniętych.

W Polsce, podobnie jak w krajach mniej rozwiniętych, w pobudzaniu zainteresowani leasingiem mniejszą rolę odgrywają rozwiązania w zakresie amortyzacji środków trwałych.

Na etapie transformowania systemu funkcjonowania gospodarki i związanych z tym potrzeb restrukturyzacyjnych dwa wspomagające się w pobudzaniu rozwoju elementy, tj. amortyzacja i ulgi podatkowe, traktuje się jako alternatywne.

Tymczasem preferuje się pozyskiwanie środków na rozwój głównie poprzez:
przyspieszona amortyzację;
odejście od inwentaryzacji ulg podatkowych.

Zwolennicy tej opcji jej walory postrzegających w tym, że:
podatnik sam ma możliwość podjęcia racjonalniej decyzji i inwestowania jedynie wówczas, kiedy będzie miał szansę osiągnięcia w związku z tymi inwestycjami dodatkowymi dochodami
poprzez zastąpienie ulg podatkowych przyśpieszoną amortyzację się również destabilizacji systemu, podatkowego ( okresowych zmian priorytetów ). Ułatwia to podejmowanie długo fachowych decyzje inwestycyjne, a podatnikom pomaga dokonać wyboru, w co angażować kapitał.

Leasing sprowadza się najbardziej w gospodarce ustabilizowanie o niskiej stopie inflacji, dlatego atrakcyjność leasingu w Polsce jest uwarunkowana dążeniem do tego stanu.

Za konieczność rozpowszechniania tej formy obrotu i finansowania inwestycji w polskim przedsiębiorstwach na gruncie polskiej gospodarki przemawiają następujące przesłanki.

Leasing pozwala leasingobiorcy na sfinansowanie inwestycji w całości lub przeważającej części ze środków obcych bez wyczerpania własnych zasobów w przeciwieństwie do kredytu bankowego, gdzie kredytobiorca musi wnieść około 15-20% środków własnych. Zresztą praktyka dowodzi, że kredytobiorca łatwiej udziela zgody na leasing w obliczu bowiem upadku firmy straty są mniejsze, gdyż dotyczą dochodów z opłat leasingowych, a ponadto istnieje możliwość odzyskania tego co było przedmiotem umowy. W przypadku leasingu operacyjnego, leasing w przeciwieństwie do innych sposobów pozyskiwania kapitału rzeczowego nie ma skutków dla bilansu ( nie występuje w nim jako zobowiązanie )i tym samym nie zmniejsza zdolność kredytowych leasingobiorcy.
(more…)

:: Leasing jako alternatywna forma pozyskiwania kapitału obcego

Pojęcie leasingu.
Przedsiębiorstwo, gromadzi niezbędne do prowadzenia działalności rzeczowe składniki majątkowe ich nabywanie na własność w celu zapewnienia sobie możliwości ich użytkowania.
Oznacza to jak dowodzą tego rozważania I V-ego rozdziału niniejszej dysponowania własnymi lub obcymi kapitałami niezbędnymi na sfinansowanie nabywanego na własność majątku.

W ostatnich latach obserwujemy rezygnację z nabywaniem na własność obiektów w majątku trwałego /np. maszyn i urządzeń, środków trwałych itp./ na rzecz ich wynajmu, zapewniającego prawo użytkowania na zasadach leasingu

Leasing jest nową – powstałą w Stanach Zjednoczonych A.P. na początku lat 50-siątych formą obrotu środkami trwałymi odbiegającą od trzech głównych form obrotu gospodarczego:
kupna-sprzedaży
dzierżawy lub najmu

Nowym elementem jest tu zastosowanie form dzierżawy lub najmu w odniesieniu do użytkowania środków trwałych, alternatywnie w stosunku do kupna, przy czym punkt ciężkości tego zjawiska w obrocie środków trwałych wyraża się tym, że zamiast dotychczasowej tradycyjnej lub wynajmowania tych dóbr przy pomocy przedsiębiorstw trudniących się nie tylko pośrednictwem, ale gdy przedmiotem transakcji są dobre produkcyjne.

Jest on również szczególną formą finansowania inwestycji, umożliwiający przedsiębiorstwu uzyskanie potrzebnych dóbr produkcyjnych nie na drodze ich kupna lecz oddanie tych dóbr do dyspozycji przedsiębiorstwa za zapłatą umownego czynszu.
To określenie pochodzenie z j angielskiego nie ma dotychczas w języku polskim odpowiednika rodzinnego. Najbliższe mu polskie określenie najem lub ?dzierżawa”, które jednak nie w pełni są specyficznymi cechami leasingu..

Słowo ?leasing” pochodzenia amerykańskiego i wywodzi się z angielskiego słowa lease, oznaczającego dzierżawę lub najmu.

Inaczej leasing oznacza upoważnienie przez właściciela składników majątkowych- udzielone na podstawie umowy określonej firmie- do użytkowania tych składników w ustalonym okresie w zamian za uzgodnienie ….. opłaty.

Dzięki leasingowi finansowane inwestycje nie wymagają konieczności angażowania dużych środków na ich zakup.

Umożliwia on realizację inwestycji bez nakładów kapitałowych, ponieważ koszty użytkowania sprzętu, będącego przedmiotem umowy, są pokrywane z bieżących przychodów firmy, uzyskanych dzięki jego użytkowaniu.

Leasing stanowi specyficzny rodzaj kredytu rzeczowego, który polega na określonym korzystaniu za opłatą z danego dobra materialnego.

Jest on nowoczesną, ale dość skomplikowaną konstrukcją, polegającą na finansowaniu inwestycji przy niewystarczającej ilości kapitału własnego.

Prawidłowe wykorzystanie leasingu wymaga spełnienia koniecznych warunków, również w otoczeniu przedsiębiorstw. Najważniejsze jest stabilna gospodarka charakteryzująca się niską stopą inflacji.

Ekonomiczny sens leasingu wyraża się w możliwości trwałego korzystania z dóbr o charakterze produkcyjnym w celu dalszego użycia ich do prowadzenia działalności gospodarczej w zamian za opłatę pieniężną /ratę
leasingową/.

Leasing, najogólniej polega na okresowym umożliwieniu odpłatnego korzystania z określonego dobra.

W transakcji leasingowej zazwyczaj występują dwie strony:
-leasingodawca, lessor tj. właściciel aktywów będących przedmiotem transakcji zwany także leasigodawcą oraz
- leasingobiorca, lessee tj. użytkownik tych aktywów zwany niekiedy leasingobiorcą.

Tak więc w ramach leasingu leasingobiorca uzyskuje możliwość użytkowania rzeczy będącej przedmiotem umowy, nie nabywca natomiast prawa własności tej rzeczy i prawa to pozostaje przy leasigodawcy.

Przedmiotem leasingu mogą być w zasadzie wszystkie aktywa, a nawet personel.

Transakcja leasingu ma charakter założony /nie jest to tylko umowa między leasingodawcą a leasingobiorccą/.

Składają się na jeszcze inne umowy np. umowa- sprzedaży z dostawcą sprzętu, umowa z bankiem finansującym transakcję o wykup wierzytelności, umowa ubezpieczenia leasingowego sprzętu itd.
Zasadniczym jednak elementem jest umowa leasingu.

Transakcją leasingu trzeba więc traktować jako operację handlową, na którą składa się wiele aktów prawnych i zdarzeń.

Tak jak wiele jest umów składających się na transakcję leasingu, wiele występuje w niej podmiotów, którymi są w szczególności:

-leasingodawca
-leasingobiorca
-poręczyciele leasingobiorcy /o tym czy potrzebni są poręczyciele /o tym czy potrzebni są poręczyciele, umowa leasingowa/,
- dostawca sprzętu
- bank
- towarzystwo ubezpieczeniowe.

(more…)

« Poprzednie Tematy