LEASING.XMC.PL

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie

:: Struktura Majątku i Kapitału

STRUKTURA MAJĄTKU I KAPITAŁU

Przy rozpatrywaniu źródeł pokrycia środków obrotowych powinno się uwzględnić, że ogólna ich wartość strukturalna ulega- jak to uprzednio podkreślałam-zmianom w zależności od wahań wielkości sprzedaży i warunków rynkowych /np. od koniunktury, wzmożonego sezonowo lub osłabionego popytu/.

Jednak pewna wielkość środków obrotowych utrzymuje się przez dłuższy czas na jednakowym, minimalnym poziomie.

Można więc rozróżnić majątek obrotowy:

stały, nie ulegający zmianom, nawet w przypadku określonych wahań sprzedaży /np. równowartość minimalnych zapasów wyrobów i towarów niezbędnych do kontynuowania sprzedaży na najniższym poziomie/.
zmienny, tj. zwiększony w razie okresowego wzrostu sprzedaży powyżej jej minimalnego poziomu /np. w okresach wzmożonego sezonu/ a następnie zmniejszony w powiązaniu z obniżeniem sprzedaży/.

Przedstawiony podział upoważnia do wniosku, że zapotrzebowanie na kapitał służący finansowaniu środków obrotowych /kapitał obrotowy/ jest częściowo stałe, jeśli dotyczy minimalnego poziomu tego majątku oraz częściowo zmienne, będące rezultatem jego zwiększenia w danym okresie powyżej minimalnego poziomu.
Uwzględniając powyższe uwagi, strukturę zapotrzebowania na kapitały niezbędne dla działalności firmy można
zilustrować graficznie, co przedstawia.

STRUKTURA ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁY

Podejmując decyzję w sprawie wielkości i struktury kapitałów obrotowych, trzeba przede wszystkim dokonać oceny potrzeb w tej dziedzinie uwzględniając nie tylko zmienny poziom stanu środków obrotowych, ale także fakt, że w przedsiębiorstwie występują stale pewne zobowiązania, bieżące wynikające z normalnego cyklu rozliczeń finansowych z dostawcami, z tytułów publicznoprawnych itp.

Punktem wyjściowym do takiej oceny jest przeciętny cykl obrotu.

PRZECIĘTNY CYKL OBROTU /cykl gotówkowy/ obejmuje średni okres, jaki występuje miedzy wydatkami gotówkowymi poniesionymi na nabycia składników majątku obrotowego, niezbędnych do prowadzania działalności oraz wpływami pieniężnymi ze sprzedaży produktów i towarów.

Możemy zatem stwierdzić, że kształtując strukturę kapitałów, musimy także uwzględnić potrzebę przestrzegania wzajemnych jej związków ze strukturą majątku.

W szczególności wartość majątku trwałego powinna być w pełni pokryta kapitałami stałymi /własnymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami/, z nadwyżką służącą częściowemu finansowaniu majątku obrotowego.

(more…)