LEASING.XMC.PL

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie

:: Źródła kapitałów frirm

Źródła wewnętrzne pozyskiwania kapitałów

Majątek każdego przedsiębiorstwa ma swoje źródła pochodzenia, a przez więc kogoś jest w określony sposób finansowany. W bilansie przedsiębiorstwa wartość majątku wykazywana jest jako na aktywa, zaś źródła i sposób finansowania zapisywane są jako pasywa.
Struktura pasywów stanowi odzwierciedlenie zróżnicowania źródeł finansowania majątku i decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo odnośnie do sposobów pozyskiwania nie zbędnych do prowadzenia działalności rozwojowej i bieżącej przedsiębiorstwa.
Finansowanie, czyli źródła pozyskiwania kapitałów można rozpatrywać z różnych punktów widzenia.

Ze względu na źródło pochodzenia kapitałów, którymi przedsiębiorstwo finansuje swój majątek, wyróżnia się:

-kapitały własne, pochodzące ze źródeł zewnętrznych oraz ze źródeł wewnętrznych.
-kapitały obce pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Zasadniczą substancją kapitałów firmy, których źródła ilustruje rys. 5 powinny stanowić jej kapitały własne, na które składają się:
-wkłady kapitałowe właścicieli,
-zyski pozostawione do dyspozycji przedsiębiorstwa

Wkłady kapitałowe właścicieli mogą być uzupełnione.

Potrzeba uzupełniania kapitałów własnych w działającym przedsiębiorstwie wynikać może z następujących względów.
-stworzenie podstawy do wydatniejszego rozwoju działalności firmy pozwalającej także na zaciąganie w przyszłości większych kredytów, dzięki wzrostowi wiarygodności finansowej,
-przezwyciężenie rysujące się upadłości firmy, wskutek naruszenia płatności finansowej /utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań/ lub powstania strat;
-usunięcie skutków deprecjacji kapitałów własnych spowodowanej inflacją
Podmiot unoszący kapitał staje się współwłaścicieli przedsiębiorstwa i ma wpływ na podejmowanie decyzji. Znaczenie kapitału własnego jest dwojakie: spełnia on funkcję roboczą, czyli służy finansowaniu działalności przedsiębiorstw oraz funkcję gwarancyjną, stanowi gwarancję roszczeń dla wierzycieli.

Natomiast obcy udostępniony jest przedsiębiorstwu na czas ograniczony przez jego wierzycieli. Powinien być zwrócony w określonym terminie. Pełni tylko i wyłącznie funkcje roboczą, stanowi poszerzenie bazy finansowania i przez to pozwala na rozszerzenie rozmów działalności przedsiębiorstw.

1.1 Wpłaty udziałowców.

Zasadniczym źródłem wewnętrznym pozyskiwania kapitałów firmy są wkłady kapitałowe właścicieli, wnoszone w formie udziałów, subskrypcji akcji itp.
Tworzą one kapitał podstawowy, który nosi różne nazwy w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

Może on nosić nazwy kapitału:

-założycielskiego
-udziałowego
-zakładowego
-akcyjnego

Kapitał ten znajduje się w bezterminowej dyspozycji firmy, a na ich zwrot udziałowcy mogą liczyć z zasadzie dopiero w momencie jej likwidacji, co nie znaczy, że w trakcie funkcjonowania nie może zmienić właściciela.
Ewentualne zmniejszenie kapitałów o statutowym charakterze w okresie funkcjonowania firmy wymaga specjalnej procedury prawnej uwzględniającej m.in. zabezpieczenie interesów jej wierzycieli.

Uzupełnienie kapitałów firmy może następować z dodatkowych wkładów kapitałowych udziałowców, jeżeli dotychczasowe wyniki finansowe firmy były satysfakcjonowane, a przedłużonej program rozwoju skierowany np. w formie prospektu emisyjnego do potencjalnych zawiera wiarygodną szansę wzrostu wartości firmy i zyskowności jej własnych kapitałów.

(more…)