Ϫ Leasing.XMC.pl » Źródła kapitałów frirm Kapitał Firma Zyski Formy Leasingowe Opisy Leasingu!

LEASING.XMC.PL

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie

:: Źródła kapitałów frirm

Źródła wewnętrzne pozyskiwania kapitałów

Majątek każdego przedsiębiorstwa ma swoje źródła pochodzenia, a przez więc kogoś jest w określony sposób finansowany. W bilansie przedsiębiorstwa wartość majątku wykazywana jest jako na aktywa, zaś źródła i sposób finansowania zapisywane są jako pasywa.
Struktura pasywów stanowi odzwierciedlenie zróżnicowania źródeł finansowania majątku i decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo odnośnie do sposobów pozyskiwania nie zbędnych do prowadzenia działalności rozwojowej i bieżącej przedsiębiorstwa.
Finansowanie, czyli źródła pozyskiwania kapitałów można rozpatrywać z różnych punktów widzenia.

Ze względu na źródło pochodzenia kapitałów, którymi przedsiębiorstwo finansuje swój majątek, wyróżnia się:

-kapitały własne, pochodzące ze źródeł zewnętrznych oraz ze źródeł wewnętrznych.
-kapitały obce pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Zasadniczą substancją kapitałów firmy, których źródła ilustruje rys. 5 powinny stanowić jej kapitały własne, na które składają się:
-wkłady kapitałowe właścicieli,
-zyski pozostawione do dyspozycji przedsiębiorstwa

Wkłady kapitałowe właścicieli mogą być uzupełnione.

Potrzeba uzupełniania kapitałów własnych w działającym przedsiębiorstwie wynikać może z następujących względów.
-stworzenie podstawy do wydatniejszego rozwoju działalności firmy pozwalającej także na zaciąganie w przyszłości większych kredytów, dzięki wzrostowi wiarygodności finansowej,
-przezwyciężenie rysujące się upadłości firmy, wskutek naruszenia płatności finansowej /utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań/ lub powstania strat;
-usunięcie skutków deprecjacji kapitałów własnych spowodowanej inflacją
Podmiot unoszący kapitał staje się współwłaścicieli przedsiębiorstwa i ma wpływ na podejmowanie decyzji. Znaczenie kapitału własnego jest dwojakie: spełnia on funkcję roboczą, czyli służy finansowaniu działalności przedsiębiorstw oraz funkcję gwarancyjną, stanowi gwarancję roszczeń dla wierzycieli.

Natomiast obcy udostępniony jest przedsiębiorstwu na czas ograniczony przez jego wierzycieli. Powinien być zwrócony w określonym terminie. Pełni tylko i wyłącznie funkcje roboczą, stanowi poszerzenie bazy finansowania i przez to pozwala na rozszerzenie rozmów działalności przedsiębiorstw.

1.1 Wpłaty udziałowców.

Zasadniczym źródłem wewnętrznym pozyskiwania kapitałów firmy są wkłady kapitałowe właścicieli, wnoszone w formie udziałów, subskrypcji akcji itp.
Tworzą one kapitał podstawowy, który nosi różne nazwy w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

Może on nosić nazwy kapitału:

-założycielskiego
-udziałowego
-zakładowego
-akcyjnego

Kapitał ten znajduje się w bezterminowej dyspozycji firmy, a na ich zwrot udziałowcy mogą liczyć z zasadzie dopiero w momencie jej likwidacji, co nie znaczy, że w trakcie funkcjonowania nie może zmienić właściciela.
Ewentualne zmniejszenie kapitałów o statutowym charakterze w okresie funkcjonowania firmy wymaga specjalnej procedury prawnej uwzględniającej m.in. zabezpieczenie interesów jej wierzycieli.

Uzupełnienie kapitałów firmy może następować z dodatkowych wkładów kapitałowych udziałowców, jeżeli dotychczasowe wyniki finansowe firmy były satysfakcjonowane, a przedłużonej program rozwoju skierowany np. w formie prospektu emisyjnego do potencjalnych zawiera wiarygodną szansę wzrostu wartości firmy i zyskowności jej własnych kapitałów.

Znaczenie trudniej przychodzi pozyskiwanie dodatkowych wkładów kapitałowych od właścicieli w celu przezwyciężenia rysującej się niewypłacalności firmy, zwłaszcza gdy towarzyszą temu straty.

Wówczas przekonanie udziałowców o celowości zwiększenia kapitałów firmy musi być poparte wiarygodnym programem sanacji działalności przedsiębiorstwa, wskazującym zarówno na możliwość przezwyciężenia kryzysu jak i na uniknięcie utraty dotychczas zainwestowanych w firmie kapitałów własnych.

Inwestowanie w kapitał wymaga odpowiednich środków, których podstawowym źródłem są właśnie sumy wniesione przez właścicieli.

Wkłady właścicieli inwestowane są bezterminowo lub na z góry określony czas trwania przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach wycofania wniesionych sum nie jest w ogóle możliwe przed jego rozwiązaniem.
W razie likwidacji przedsiębiorstwa obowiązuje jednak zasada pierwszeństwa regulacji zobowiązań wobec wierzycieli przed właścicielami.

Wnoszone sumy mogą przybierać formę:
-wkładów rzeczowych noszących wówczas nazwę aportów lub
-wkładów pieniężnych.

Wzrost kapitału własnego następuje- jeżeli taką możliwość przewiduje statut- w wyniku dodatkowych wpłat
wnoszonych przez dotychczasowych udziałowców bądź przyjmowania nowych.

Kapitał występuje w różnych postaciach i może się różnie nazywać i tak:
w przedsiębiorstwach jednoosobowych nazywa się- ?kapitałem właściciela”
-w spółkach osobowych -?kapitałem udziałowym”
-w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością- ?kapitałem zakładowym”
-w spółkach akcyjnych -?kapitałem akcyjnym”

Podwyższenie tych kapitałów może następować przez podwyższenie wkładów dotychczasowych wspólników, przyjęcie nowych. Dla każdego wspólnika prowadzone są osobne konta kapitałowe: wkład kapitałowy udziałowców odpowiada kwotom udziałowi w majątku zapisanym w księgach.
Wspólnicy mogą ustalić swoje udziały w stałym kapitale udziałowym.

Powiększenie kapitału odbywa się przez wygospodarowaną nadwyżką przychodów nad kosztami z działalności firmy. Może następować także w drodze przekształceń struktury majątkowej /np. sprzedaż zbędnych składników majątkowych/, poprzez sprawniejsze zarządzanie i efektywniejsze gospodarowanie czynnikami produkcji przez udostępnienie majątku przedsiębiorstwo osobom trzecim, odpisy amortyzacyjne itp. Znajduje to swój ostateczny wyraz w zysku pozostawionym do dyspozycji przedsiębiorstwa .

1.2.Zysk netto do dyspozycji firmy.

Drugim obok wpłat udziałowców źródłem wewnętrznym pozyskiwania.
Kapitał firmy jest wygospodarowany przez nią zysk netto.

Zysk ten zostaje pozostawiony do dyspozycji przedsiębiorstwa /tj. reinwestowanie w firmie/ i zostaje przeznaczony na pokrycie przyszłego ryzyko i umocnienie ogólnego standingu finansowego / np. na kapitał zasobowy, rezerwowy / lub na z góry określony cel np. na fundusz inwestycyjny.

Zysk brutto- podatek> zysk netto

Firma, która osiągnęła zysk netto musi ten zysk przeznaczyć m.in. na:
-dywidendy
-zasilanie funduszy rezerwowych, zapasowych
-premie
-nagrody itp.

Dzięki pozostawieniu do dyspozycji firmy odpowiedniej części osiągniętego zysku pozwala na usunięcie skutków deprecjacji kapitałów własnych spowodowanej inflacją.

W przedsiębiorstwie niezbędne jest również prowadzenie polityki kształtowania i podziału zysku w sposób zapewniający co najmniej utrzymanie realnej wartości kapitałów własnych i umożliwiające uniknięcia ich deprecjacji.

Część kwoty zysku netto po wypłaceniu dywidend z akcji uprzywilejowanych pozostaje do dyspozycji władz przedsiębiorstwa.

Władze przedsiębiorstwa na wolnym zgromadzeniu właścicieli mogą podzielić zysk netto na dwie części:
-jedną przeznaczyć na wypłatę dywidend z akcji zwykłych
-drugą na cele inwestycje.

Zysk jest to rodzaj dochodu otrzymanego przez właścicieli firm i równa się różnicy między całkowitymi przychodami ze sprzedaży a całkowitymi kosztami poniesionymi na wytworzenie tych produktów.

Zysk netto uwzględnia nie tylko efekty działalności gospodarczej typowej dla danego przedsiębiorstwa, ale także ważne jest jego powiązanie z rynkiem finansowym, czyli z tzw. pozycjami nadzwyczajnymi oraz podatkiem np.
-podatkiem dochodowym
-podatkiem od ponad normatywnych wynagrodzeń
-obligatoryjną dywidendą

Maksymalizacją zysku netto są przede wszystkim zainteresowani właściciele firm, a to dlatego, że od jego wysokości zależy poziom wypłaconych dywidend, czyli dochodu uzyskiwanego z tytułu posiadania akcji /udziałów/ danej spółki.

Osiągnięty zysk netto przedsiębiorstw może przeznaczyć na inwestycje, które są wielkością nowo nabytego kapitału, a jednocześnie są instrumentem zwiększającym zasób dotychczasowego kapitału.

Firmy wykorzystują zdobyte zyski netto na inwestycje, które mogą przeznaczyć na zakup dóbr produkcyjnych, takich jak np.-maszyny i urządzenia. W głównej mierze służą one do prowadzenia i zwiększanie produkcji.

Obok wewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału występują również zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitału i określone są jako kapitały obce.

Dzięki nim firmy pozyskują kapitał, który w obecnej sytuacji jest bardzo potrzebny dla rozwijania działalności gospodarczej danej firmy.Korelacje Tematyczne

  • No related posts
  • Odpowiedz / Post

    You must be logged in to post a comment.